Menu
Obec Tavíkovice
obec Tavíkovice Dobronice

Nakládání s odpady

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

Systém podrobně popisuje obecně závazná vyhláška č. 1/2015 .

Stále platí, že veškerý odpad smí být odložen pouze do příslušné nádoby (popelnice či kontejneru u domu nebo na veřejném separačním místě) nebo ve sběrném dvoře. Odkládání jakéhokoliv odpadu (např. lednice, skříně apod.) mimo určená místa nebo do jiné nádoby, než na jaký odpad je určena, je přestupkem a může být pokutováno.

Každý týden se od jednotlivých rodinných i bytových domů sváží papír, plasty a bioodpady. 

V sudé týdny se od jednotlivých rodinných i bytových domů sváží směsný odpad. Směsný odpad se tedy vyváží jednou za dva týdny. 

Veřejná separační místa jsou neustále v provozu.

Obecní úřad Tavíkovice půjčuje kartu do sběrného dvora v Rouchovanech.

Obecní systém odpadového hospodářství nadále nesmí využívat podnikatelé a právnické osoby (kromě organizací zřizovaných obcí a krajem). Podnikatelé a právnické osoby musí mít zajištěnu likvidaci odpadu smlouvou s jakoukoliv svozovou firmou.

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů se od 1. ledna 2022 změnil na místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství, jeho sazba je 600 Kč za osobu nebo nemovitou věc, ve které není přihlášená žádná osoba (podrobnosti stanoví  obecně závazná vyhláška č. 2/2021 modules/file_storage/download.php?file=48a095fa%7C62&inline=1).

Dvakrát ročně (zpravidla duben, říjen) je v obci Tavíkovice uskutečněn svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu.

 

V každé domácnosti vznikají odpady, které lze roztřídit na:

Využitelné

tyto odpady je možné dále zpracovat, např.: papír a lepenka, sklo, plasty (PET lahve, folie, kelímky), kovy (plechovky, hliník), kompostovatelný kuchyňský bioodpad atd.

Využitelné odpady se vhazují do nádob k tomu určených.

 

Objemné

to jsou odpady, které se nevejdou do popelnice, např.: starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toalety, kuchyňské linky, elektrotechnika, drobný stavební odpad atd.

Objemný odpad lze odvézt do Sběrného dvoru v Rouchovanech, popř. lze vyčkat do pravidelného svozu.

 

Nebezpečné 

tyto odpady mají nebezpečné vlastnosti, proto se nesmí vyhazovat do popelnice, např.: léky, zářivky, výbojky, akumulátory, galvanické články (baterky), ledničky - mrazničky, barvy, lepidla, oleje a nádoby jimi znečištěné atd. Pokud si nejste jistí, zda máte doma nebezpečný odpad, stačí prohlédnout obal - výrobek by měl být označen a měl by být uveden způsob jak s nebezpečným odpadem naložit. 


Nebezpečné odpady odnášejte pouze do sběrného dvora, popř. vyčkejte na pravidelný svoz! Léky nevyužívané nebo s prošlou lhůtou spotřeby také můžete odevzdat v lékárně.

Ostatní

odpady, které vám zůstanou po vytřídění všeho, co je možné dále využít, např.: znečištěné - mastné obaly od potravin, voskovaný papír, porcelán, popel, zbytky masa a kostí, použité hygienické potřeby apod.


To jsou vlastně jediné druhy odpadů, které byste měli vyhazovat do popelnice nebo kontejneru na směsný odpad před vaším domem.


Pokud si i tak nejste jisti, kam který odpad správně patří nebo proč vůbec třídit, můžete navštívit stránky společnosti EKO-KOM, kde najdete další informace.